Úvod » Obecní úřad » Povinné informace

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • 1. Název

  Obec Loučka

 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Loučka vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura

  Zastupitelstvo obce - finanční výbor – kontrolní výbor

  Organizační složky obce:
  Obecní knihovna
  Rybářská společnost Loučka
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Loučka

 • 4. Kontaktní spojení

  Loučka č. 76
  783 22 Cholina

  Tel.: 585349290, 775 019 585
  e-mail: obec.loucka@volny.cz
  www: www.obec-loucka.cz
  ID Datové schránky: pn2bmvr

  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa

   Loučka č. 76
   783 22 Cholina
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Loučka č. 76
   783 22 Cholina
  • 4.3. Úřední hodiny

   Pondělí 16.00 – 18.00 hod.
   Středa 16.00 – 18.00 hod.
  • 4.4. Telefonní čísla

   585 349 290, 775 019 585

  • 4.5. Čísla faxu

  • 4.6. Adresa internetové stránky

   www.obec-loucka.cz

  • 4.7. Adresa e-podatelny

   obec.loucka@volny.cz

  • 4.8. Další elektronické adresy

   obec.loucka@volny.cz

  • 4.9. ID datové schránky

   pn2bmvr

 • 5. Bankovní spojení

  ČS a.s. Olomouc: 1817939359/0800
  ČS a.s. Olomouc: 107-1817939359/0800
  ČNB Ostrava:
  94-6012811/0710

 • 6. IČ

  00576247

 • 7. DIČ

  CZ 00576247

 • 8. Dokumenty

 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

  • Ústně – v kanceláři úřadu
  • Písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  • E-mailem: obec.loucka@volny.cz
  • Telefonicky na tel. čísle: 585 349 292

  Úřední hodiny:

  Pondělí 16.00 – 18.00 hod.
  Středa 16.00 – 18.00 hod.

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  osobně na Obecním úřadě Loučka, Loučka č. 76, 783 22 Cholina v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a středu od 16 do 18 hodin.

  telefonicky na čísle 585 349 292

  elektronicky (e-mailem) na adresu obec.loucka@volny.cz

  poštou na adresu Obecní úřad Loučka, Loučka 76, 783 22 Cholina

 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4.

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

  Pozn.: Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 • 12. Formuláře

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Řešení živ. situací na Portále veřejné správy

  Správní obvody pro obec Loučka:

  • obec s rozšířenou působností: Litovel
 • 14. Předpisy

  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Obec Loučka vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. Úřední deska

 • 15. Úhrady za poskytování informací

  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 16. Licenční smlouvy

  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   V současné době nemá žádnou licenční smlouvu.

  • 16.2. Výhradní licence

   V současné době nejsou pro Obec Loučku poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva Obce Loučka dle zákona č.106/1999 Sb., za rok 2018 (PDF - 486.04 KB)

  vyvěšeno: 08.02.2019  |  sejmuto: -  |  vystavil: Obecní úřad Loučka

  Výroční zpráva Obce Loučka dle zákona č.106/1999 Sb., za rok 2017 (PDF - 205.05 KB)

  vyvěšeno: 26.01.2018  |  sejmuto: 31.12.2018  |  vystavil: Obecní úřad Loučka

  Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., (PDF - 203.09 KB)

  vyvěšeno: 28.02.2017  |  sejmuto: -  |  vystavil: Obecní úřad Loučka

  výroční zpráva (DOC - 57.5 KB)

  vyvěšeno: 11.01.2016  |  sejmuto: 19.02.2016  |  vystavil: Obecní úřad Loučka

  Výroční zpráva Obce Loučka dle zákona č.106/1999 za rok 2014 (PDF - 102.82 KB)

  vyvěšeno: 25.01.2015  |  sejmuto: -  |  vystavil: Obecní úřad Loučka

  Výroční zpráva Obce Loučka dle zákona č.106/1999 za rok 2013 (PDF - 102.7 KB)

  vyvěšeno: 10.01.2014  |  sejmuto: 26.01.2014  |  vystavil: Obecní úřad Loučka

  Výroční zpráva Obce Loučka dle zákona č.106/1999 za rok 2012 (PDF - 225.55 KB)

  vyvěšeno: 25.02.2013  |  sejmuto: 13.03.2013  |  vystavil: Obecní úřad Loučka

  Výroční zpráva Obce Loučka dle zákona č.106/1999 za rok 2011 (PDF - 229.23 KB)

  vyvěšeno: 15.02.2012  |  sejmuto: 04.03.2013  |  vystavil: Obecní úřad Loučka


 • 18. Poskytnuté informace

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF - 177.92 KB)

  vyvěšeno: 03.07.2018  |  sejmuto: 31.08.2018  |  vystavil: Obecní úřad Loučka

  Inforamce dle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF - 209.94 KB)

  vyvěšeno: 27.07.2017  |  sejmuto: 30.12.2017  |  vystavil: Obecní úřad Loučka


Olomoucký kraj Region HANÁ IDOS Mikroregion Litovelsko Evropská databanka ZZSOK HZSOL

Obec Loučka | Profesionální tvorba www stránek, webdesign - webové prezentace